درباره ی موسیقی

کمی خودمانی با سازدهی هارمونیکا یا همان سازدهنی که اکثر ما را به یاد خاطرات کودکی ...

چرا باید در مدارس ابتدایی موسیقی تدریس شود؟   در بسیاری از کشورهای پیشرفته، آموزش موسیقی یکی ...

اصولی که هر نوازنده ای باید بداند.  شاید یکی از دغدغه های افرادی که به تازگی ...