انواع سازدهنی

طرز گرفتن سازدهنی اولین مرحله برای موفقیت در نوازندگی سازدهنی، هماهنگی در نواختن آن میباشد.اگر طرز ...

در مورد سازدهنی ترمولو سازدهنی ترمولو ابتدایی ترین نوع سازدهنیست. که دارای اندازه های گوناگونی می ...